Kontakt:

Reisibüroo Perereisid
Tartu 51003, Ülikooli 12
Avatud E-R 9-17.00
tel. /fax 742 0339, 631 3645
522 6257
e-mail: pere@kiirtee.ee

 

Avaleht  / Reisitingimused
Printida 

PEREREISID OÜ REISITINGIMUSED

PEREREISID on nii Reisikorraldaja kui teiste reisikorraldajate reiside Vahendaja.

Reisikorraldajana

Perereisid teeb oma parima, et kavandatud reis õnnestuks ja teostuks programmis (reisikirjelduses) esitatud kujul. Kui reisil tekivad probleemid reisi korraldava allhankija - hotellide või bussifirma süü tõttu, teeb Reisikorraldaja kõik selleks, et klientide kannatatud kahju viia miinimumini.

Vahendajana

Perereisid teeb oma parima, et klient saaks ostetava teenuse kohta adekvaatset informatsiooni. Perereisid ei kanna vastutust, kui reis ebaõnnestub reisi korraldava firma süül, samuti ei saa Perereisid vastutada reisi korraldava firma edastatud informatsiooni õigsuse eest. Arusaamatuste korral aitame klienti reisi korraldava firmaga kontakti saavutada.

1. Perereiside vastutus.

1.1. Perereisid reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab reisiprogrammis kirjeldatule ja kliendile antud lubadustele, v.a. Reisikorraldajast mittesõltuvad asjaolud (näit. paljude aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud; hotellide ülebroneerimine või hotellide otsused ootamatuteks remonttöödeks; ebamugavused, mis tingitud sihtkoha võimude otsustest teede remondiks või sulgemiseks, transpordivahendi tehnilised tõrked jms.)

1.2. Perereisid kui reisikorraldaja ja reisi vahendaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure'i tõttu (s.h. loodusõnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid jms.)

1.3. Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on kirjeldatud reisiprogrammis, kirjalikus reisilepingus, reisikinnituses ja muudes reisi tutvustavates materjalides. Reisija võimalikke pretensioone Reisikorraldajale hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud. Kui meie külastatavad turismiobjektid, mida haldavad ja reklaamivad asukohamaade firmad (lõbustuspargid, veepargid vms.) ei vasta reisija ettekujutusele või ootustele, ei võta Perereisid selle eest endale vastutust.

1.4. Kui Reisija reisil haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda vajadusel arstiabi korraldamisel, samuti uue reisidokumendi muretsemisel passi kaotuse puhul, sealjuures arvestades reisiprogrammi ajalisi võimalusi ja reisijuhi kohustust teenindada programmikohaselt ülejäänud reisigruppi. Samal ajal ja põhjusel reisi programmis toimuvate viivituste eest Reisikorraldaja teiste reisijate ees vastutust ei kanna, samuti viivituste eest, mis on põhjustatud Reisija tegevusest või hooletusest (passi kaotus, eksimine, ärakadumine jms.). Kõik Reisija abistamisega seotud lisakulud tasub reisija. Soovitame igal reisijal sõlmida kogu reisi perioodiks reisikindlustuse poliisi.

2. Reisileping ja reisi eest tasumine.

2.1. Leping Perereiside ja Reisija vahel sünnib hetkel, kui Reisija tasub kas sularahas või ülekandega broneerimistasu, mis hiljem reisi lõppsummast maha arvestatakse. Üksikmüügireiside puhul on leping reeglina suuline ja reisitasu maksegraafik antakse kirjalikult reisi tellimuskinnitusel. Maksegraafik võib eri reisidel olla erinev sõltuvalt reisi sihtkohast ja transpordivahendist.

2.2. Reisi lõppsumma peab olema tasutud hiljemalt 30 päeva enne reisi algust. Kui reis tellitakse vähem kui 30 päeva enne reisi algust, tuleb kogu reisi maksumus tasuda koheselt. 

2,3  Grupitellimuste puhul suhtleb reisikorraldaja tellimuse detailide, maksegraafiku, maksetingimuste  ja muu reisi puudutava info asjus ainult  reisi tellijaga, kellel lasub kohustus kogu informatsioon oma grupi liikmetele edasi anda.
Kui Reisija või alaealise puhul Lapsevanem on tasunud esimese osamakse kas otse Reisikorraldajale või  tellija vahendusel, on Reisija sõlminud suulise reisilepingu ja kinnitanud, et on tutvunud reisi puudutava informatsiooniga.

 3. Reisija õigus loobuda reisist.

3.1. Reisijal on õigus reisist loobuda enne reisi algust, saades tagas reisitasu. Reisikorraldajal on õigus saada reisijalt mõistlikku hüvitist.

3.2 Reisist loobumisel rohkem kui 30 päeva enne reisi algust on hüvitise suurus võrdne Reisija peale tehtud otseste kulutuste (lennupiletid, hotellid, laevapiletid, piletite broneerimistasud jms) ja reisi broneerimistasu summaga.

3.3. Reisist loobumisel vähem kui 30 päeva enne reisi algust on hüvitise suuruseks reisitasu, millest on maha arvatud Reisikorraldaja poolt reisi vältel võimalikud kokkuhoitud kulud. Et vältida rahalisi kaotusi reisist loobumisel mõjuvatel põhjustel, soovitame õigeaegselt sõlmida reisikindlustuslepingu koos reisitõrke lisakaitsega.

4. Reisija õigus muuta reisisihti.

4.1. Reisijal, kes on maksnud broneerimistasu, on õigus kuni 45 päeva enne reisi toimumist vahetada see reis ilma uut broneerimistasu maksmata mõne teise Perereiside pakutava reisi vastu samal aastal. Väljaostetud, kuid kasutamata jäävate lennupiletite maksumust reisijale ei hüvitata.

5. Reisija kohustused ja vastutus.

5.1. Reisijal on kohustus reisi ajal järgida Reisikorraldaja reisi puutuvaid juhendeid ja nõudmisi, hotellide sisekorraeeskirju ja ametivõimude ettekirjutusi.

5.2. Reisija vastutab moraalselt ja materiaalselt kahju eest, mis tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab kaasreisijatele, Perereisidele või kolmandatele isikutele.

5.3. Kui Reisija ei kasuta mõnd reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi saada.

5.4. Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Reisija vastutab oma reisidokumentide olemasolu, kehtivuse ja nõuetele vastavuse eest kogu reisi vältel. Kulud, mis võivad tekkida Reisija dokumentide kaotusest, kehtivuse puudumisest või nõuetele mittevastavusest, korvab Reisija.

5.5. Reisijal on kohustus tutvuda reisitingimustega enne reisi broneerimistasu maksmist.

5.6. Grupireisi tellijal on kohustus Reisikorraldajalt saadud reisi puudutav informatsioon täielikult ja adekvaatselt grupi liikmetele edastada.

6. Reisikorraldaja õigus teha reisiprogrammis muudatusi või jätta reis ära.

6.1. Kui Reisikorraldaja ei saa temast sõltumatutel asjaoludel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal õigus vahetada sõiduvahendit või ööbimiskohta, muuta reisiprogrammi ja kuupäevi tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muudatustest teatatakse Reisijatele nii ruttu kui võimalik. Kui muutused ei ole Reisijale vastuvõetavad, tagastatakse talle kogu sissemakstud raha.

6.2. Reisikorraldajal on õigus muuta reisi hinda, kui seda tingivad reisikorraldajast sõltumatud asjaolud, mida ei saanud ette näha - valuutakursside oluline muutus, laevapiletite või kütuse hinna tõus, ootamatud muudatused lennukite või laevade sõidugraafikutes, uued riiklikud maksud jne.

6.3. Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta, kui reisile koguneb kalkuleeritust vähem reisijaid. Reisi ärajätmisel saavad registreerunud kogu makstud raha tagasi.

7. Reisija õigus pretensioonideks

7.1. Kui klient pole reisiga rahul ja tunneb, et tema ootusi reisi suhtes on Reisikorraldaja tegevuse (tegevusetuse) läbi petetud, tuleb pretensioonid esitada reisi toimumise ajal või peale seda 1 nädala jooksul kirjalikult. Puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud. Puuduseks ei või pidada reisi kui terviku seisukohast ebaolulisi erinevusi programmist või majutustingimustest, samuti ka hilinenud saabumist sihtkohta.

7.2. Erimeelsused Reisija ja Reisikorraldaja vahel lahendatakse läbirääkimiste korras. Kui kokkulepet ei saavutata, on Reisijal õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitseametis või seadusandlusega ettenähtud korras. 
 

MEIE PARTNERITE REISITINGIMUSED: